cleverly em Holandês

pronúncia
bw. verstandig

Frases De Exemplo

They cleverly avoid breaking the laws of the host country and so can continue their ghastly activities with impunity.
Zij zijn echter slim genoeg om de wetten van het gastland niet te overtreden, zodat zij hun verwerpelijke activiteiten straffeloos kunnen voortzetten.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
At present, warnings are cleverly hidden by displays or coloured packaging.
Op dit moment worden de waarschuwingen nog inventief verborgen achter displays of via de kleurstelling van de pakjes.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
A cleverly thought-out directive can also give a boost to better product design on the part of the big manufacturers.
Van een goed doordachte richtlijn kan ook een stimulerend effect uitgaan op een betere productontwikkeling bij de grote fabrikanten.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The package borrows cleverly from the Swiss model of the system of government and the Belgian model for European relations.
Het pakket ontleent op een verstandige manier verschillende aspecten aan het Zwitserse regeringssysteem en het Belgische model voor Europese betrekkingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I believe that that is the main problem. We cannot cleverly sidestep it.
Ik denk dat dat het belangrijkste probleem is; we mogen daar niet omheen draaien.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Mr Brown's cleverly disguised appearance at the Paris Eurogroup summit was a notable achievement of the French presidency.
De slim verborgen gehouden komst van de heer Brown naar de eurogroeptop in Parijs was een opmerkelijke prestatie van het Franse voorzitterschap.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Only now, with the passage of time, do many of us realise how cleverly we were sometimes drawn into the webs of totalitarianism.
Pas nu, geruime tijd later, beseffen velen onder ons pas hoe vernuftig zij toentertijd ingekapseld waren in het totalitaire web.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Mr President, you very cleverly observed today that we had a Member reading a speech from an iPad for the first time.
(EN) Mijnheer de Voorzitter, u hebt vandaag heel duidelijk opgemerkt dat we voor het eerst een afgevaardigde hadden die een toespraak voorlas van een iPad.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In other words, we get a clear picture of the ALDE Group's view of agricultural policy, although it has been worded very cleverly.
Ondanks deze handige formulering komt hierin duidelijk het standpunt van de ALDE-Fractie over het landbouwbeleid tot uiting.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
1. deftly: adroitly, agilely
2. intelligently: judiciously, sensibly, shrewdly, ingeniously, skillfully
3. guilefully: shrewdly, slyly, skillfully


© dictionarist.com