blaze em Polonês

pronúncia
n. płomień, łysina, gwiazdka u konia
v. płonąć, gorzeć, buchać, błyszczeć, razić, nacinać, buchnąć, błysnąć

Frases De Exemplo

The firemen quickly extinguished the blaze.
Strażacy szybko ugasili pożar.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
With this vote, Europe is blazing a trail.
Tym głosowaniem Europa przeciera szlak.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
That is largely true, and that is also the case this time, in the short term, while we have to be like the fire brigade and put out the fires that now blaze and threaten financial stability in Europe.
To w dużej mierze prawda i jest tak także tym razem, kiedy to w krótkiej perspektywie musimy działać jak strażacy i gasić szalejące obecnie pożary, które zagrażają finansowej stabilności Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is a subject particularly close to my heart in view of Poland's upcoming Presidency, which I hope will follow all the trails blazed so successfully under the Belgian Presidency.
Temat ten jest mi szczególnie bliski w obliczu nadchodzącej prezydencji Polski, która mam nadzieję wykorzysta wszystkie pozytywne ścieżki przetarte pod przewodnictwem Belgii.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Instead we must continue to progress along the trail of liberalisation that the EU is currently blazing by adopting measures such as this.
Musimy natomiast nadal podążać szlakiem liberalizacji, który UE obecnie wytycza, przyjmując takie rozwiązania, jak dzisiaj.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We can and must fan that spark into a blaze of confidence, action and tangible results.
Możemy i musimy rozdmuchać tę iskierkę w płomień ufności, działania i rzeczywistych efektów.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The agriculture industry is littered with task force reports that have emerged in a blaze of glory only to enter the dustbin of history, never having achieved their stated goals.
Przemysł rolniczy zaśmiecany jest masą sprawozdań różnych grup zadaniowych, które pojawiły się w blasku chwały jedynie po to by trafić do śmietnika historii i nigdy nie wypełnić założonych celów.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
That success is a reflection of our work; it is a success which blazes the trail for the European institutions in general.
Ten sukces jest odzwierciedleniem naszej pracy; jest to sukces, który przeciera szlaki dla wszystkich instytucji europejskich ogółem.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The report is therefore blazing a trail for a new political method which other reports ought to follow.
Sprawozdanie wytyczna zatem ścieżkę dla nowej metody politycznej, którą inne sprawozdania powinny podążać.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
1. flame: burn, flash, flare up, rage
2. fire: conflagration, flame, flash, burning, flare, holocaust, combustion
3. shine: glare, shimmer, flicker, gleam© dictionarist.com