bold em Polonês

pronúncia
a. śmiały, zuchwały, łobuzerski, odważny, stromy, wyraźny

Frases De Exemplo

It was a bold decision.
To była odważna decyzja.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is only resolve and the courage to take bold regulatory action at European level that build confidence.
Jedynie zdecydowanie i odwaga podjęcia śmiałych działań regulacyjnych na szczeblu europejskim buduje zaufanie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
That is what will enable us to give new momentum to a bold and confident European Union.
Pozwoli nam to nadać nowy impuls odważnej i pewnej własnych możliwości Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Taiwan enjoys an exceptionally high standard of human rights in east Asia and can serve as an example to China of what societies can achieve when they take the bold decision to become truly free.
Taiwan cieszy się wyjątkowo wysokim poziomem praw człowieka w Azji wschodniej i może być dla Chin przykładem tego, co społeczeństwa mogą osiągnąć jeśli podejmą odważną decyzję, aby stać się naprawdę wolnymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We need bold democrats and in this new period we urgently need an exciting, democratic and genuinely effective Europe.
Potrzeba nam odważnych demokratów i w tych nowych czasach pilnie potrzeba nam pełnej pasji, demokratycznej i naprawdę skutecznej Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I would like to draw a perhaps bold, but simple comparison with electrical energy.
Chciałbym przeprowadzić być może zuchwałe, ale proste porównanie z energią elektryczną.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Climate issues have become the geopolitical and economic priority of the 21st century, a priority which requires decisions that are both bold and based on long-term measures.
Zagadnienia klimatyczne stały się geopolitycznym i gospodarczym priorytetem XXI wieku, który wymaga odważnych i nacechowanych długofalowymi działaniami decyzji.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We need bold strategies, vision and actions, as the emerging global powers are modernising more quickly than Europe ever did and are becoming more and more assertive.
Potrzebujemy odważnych strategii, wizji i działań, gdyż nowe globalne mocarstwa modernizują się szybciej niż Europa robiła to dotychczas i stają się coraz bardziej asertywne.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The latter absolutely must include bold targets and innovative measures.
Strategia ta musi bezwzględnie przewidywać zarówno śmiałe cele, jak i innowacyjne środki.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Instead, they continue to pursue European orientation with all the tough choices and bold reforms this entails.
A jednak nadal zmierzają one w kierunku Europy, z czym związane są wszystkie trudne wybory i odważne reformy.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
fearless and daring: brave, overvaliant, hardy, hardiness, rash, unafraid, vaulting, nervy, heroical, intrepid, daring, dauntless, heady, adventurous, forward, overreaching, temerarious, reckless, adventuresome, boldness, fearless, audacious, courageous, heroic, hardihood, foolhardy, emboldened, daredevil, unfearing
clear and distinct: conspicuous
very steep; having a prominent and almost vertical front: sheer, steep, bluff
a typeface with thick heavy lines: case, fount, typeface, face, boldface, font, bold facedictionary extension
© dictionarist.com