bravely em Polonês

pronúncia
adv. dzielnie, odważnie

Frases De Exemplo

He tried to behave as bravely as possible while he was being held hostage.
Podczas gdy był zakładnikiem, próbował zachowywać się najodważniej, jak umiał.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The idealised 'Polish Mother' bravely bearing her cross in the form of a wife-beating husband is an absurdity which must be opposed socially and legally.
Matka Polka niosąca dzielnie swój krzyż w postaci bijącego męża, to jeden z absurdów, któremu trzeba się przeciwstawić społecznie i prawnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This Charter has been bravely co-signed by more than 10 000 Chinese citizens.
Karta została odważnie podpisana przez ponad dziesięć tysięcy obywateli chińskich.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Our new ally has bravely supported our fight against terrorism in several NATO missions.
Nasz nowy sojusznik dzielnie wspiera naszą walkę z terroryzmem w różnych misjach Paktu Północnoatlantyckiego.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Farai Maguwu has bravely sought to expose extrajudicial killings and human rights abuses by the army, which controls many of Zimbabwe's diamond mines.
Farai Maguwu odważnie usiłował ujawnić pozasądowe morderstwa i przypadki łamania praw człowieka przez wojsko, które kontroluje wiele kopalni diamentów w Zimbabwe.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Let us make no mistake, this instrument can truly change the European political landscape as long as we use it both sensibly and bravely.
Nie ma wątpliwości - ten instrument może naprawdę odmienić europejski pejzaż polityczny, jeżeli skorzystamy z niego rozsądnie, a zarazem odważnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I salute the courage of members of the gay community in Uganda who bravely fight each day against this menacing threat to their identities and their very lives.
Gratuluję odwagi członkom środowiska gejów w Ugandzie, którzy odważnie walczą każdego dnia z tym poważnym zagrożeniem ich tożsamości a nawet życia.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is why a failure by Europe to take clear and strong action risks leaving those who are bravely fighting for something that we should support in isolation.
Dlatego też niezajęcie przez Europę wyraźnego i zdecydowanego stanowiska zagraża pozostawieniem w izolacji tych, którzy dzielnie walczą o sprawę, którą powinniśmy wspierać.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Slovenia, which is often confused with Slovakia, is a clear example of how a small Member State can bravely fulfil its role in the EU.
Słowenia, która często mylona jest ze Słowacją, to doskonały przykład, jak małe państwo członkowskie może odważnie wypełniać swoją rolę w Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
On this basis, the Irish Government has bravely committed itself to carrying out another referendum on the Treaty of Lisbon before the end of 2009.
W związku z tym rząd irlandzki odważnie zobowiązał się do przeprowadzenia kolejnego referendum w sprawie traktatu lizbońskiego przed końcem 2009 roku.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
in a courageous manner: courageously


© dictionarist.com