earnings em Polonês

pronúncia
n. zarobek, płaca, zyski

Frases De Exemplo

His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl.
Zdaniem rodziców tracił pieniądze na głupią dziewczynę.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Of course, creditworthiness is based on earnings, whether you are an employee, a company or a bank.
Oczywiście wiarygodność kredytowa, czy to w przypadku pracownika, firmy czy też banku, opiera się na zarobkach.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
As a result of the reduction in women's earnings and pensions over the course of their lives, these salary gaps cause poverty among elderly women.
Skutkiem obniżenia zarobków kobiet, a w dalszym życiu ich emerytur, różnice płacowe stanowią przyczynę ubóstwa wśród starszych kobiet.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
These proposals could have a serious effect on tourist earnings from angling, and also have a negative cultural impact on many parts of Ireland.
Propozycje te mogłyby poważnie wpłynąć na dochody turystyki z wędkarstwa oraz mogłyby przenieść ujemne skutki kulturowe w wielu częściach Irlandii.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In fact, they have been hit through several transmission channels, such as volatile commodity prices, declining export revenues and tourism earnings, as well as falling capital flows and remittances.
W istocie kraje te odczuły go w kilku obszarach, takich jak chwiejne ceny towarów, zmniejszające się przychody z eksportu i zyski z turystyki, a także obniżone przepływy kapitału i środków.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is not about earnings and not about profits; it is about security.
Nie chodzi o dochody ani o zyski, ale o bezpieczeństwo.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Today, Haiti needs 80% of its export earnings to pay for its imported agricultural produce.
Dziś Haiti 80 % dochodów z tytułu eksportu wydaje na importowane produkty rolne.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Secondly, it would also make perfect sense - and this is what the citizens expect - for us to provide specific information on the activities and earnings of Members during the observation period.
Po drugie, byłoby również zupełnie sensowne - a tego oczekują obywatele - byśmy przedstawiali konkretne informacje na temat działalności i przychodów posłów w okresie pełnionego przez nich okresu obserwacji.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
If the directive went ahead, it would narrow the earnings gap between women and men.
Gdyby w przedmiotowej dyrektywie pójść jeszcze krok dalej, można by zmniejszyć różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The earnings gap has become wider, and inequalities in social protection have become greater.
Pogłębieniu uległa luka finansowa w zarobkach, zwiększyły się nierówności w ochronie socjalnej.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
the excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses): filthy lucre, windfall profit, share, quick buck, fast buck, profit, cleanup, income, net, net profit, lucre, earning per share, killing, part, dividend, gross profit margin, net income, markup, percentage, gross profit, portion, margin, accumulation, profits
something that remunerates: wage, regular payment, take-home pay, salary, remuneration, pay, minimum wage, payroll, merit pay, combat pay, pay packet, strike pay, sick pay, paysheet, pay envelope, double time, found, half-pay, living wage


© dictionarist.com