efficient em Polonês

pronúncia
a. skuteczny, efektywny, dorzeczny, operatywny, umiejętny, sprawny, biegły, zdolny, wydajny, dzielny, sprężysty, wydolny

Frases De Exemplo

I wanna my money back because this computer program is not efficient like they promissed.
Chciałbym odzyskać moje pieniądze, ponieważ ten program komputerowy nie jest tak wydajny jak obiecywano.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
You're very efficient.
Jesteś bardzo wydajny.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In order to play an efficient part in the decision-making process at European level, we need total involvement of the Parliament in the co-decision procedure.
Aby odgrywać efektywną rolę w procesie decyzyjnym na poziomie europejskim, potrzebujemy pełnego włączenia się Parlamentu w procedurę współdecyzji.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Efficient machinery replaced manual labor.
Efektywne maszyny zastąpiły pracę manualną.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
'that the sustainable production of food is directly linked to the efficient use of water'.
"że zrównoważona produkcja żywności jest bezpośrednio powiązana z efektywnym wykorzystywaniem wody”.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Secondly, better and efficient use should be made of budgetary support.
Po drugie, należy lepiej i skuteczniej wykorzystywać wsparcie budżetowe.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Finally, we agree that there is concern that efficient national debit card schemes may be replaced by more expensive alternatives.
Na koniec dodam, że podzielamy obawy co do możliwości zastąpienia skutecznych krajowych systemów kart debetowych droższymi alternatywami.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We were very efficient in completing this report, although this is not as important as the actual revision of the directive will be.
Przygotowanie przedmiotowego sprawozdania przebiegło bardzo sprawnie, chociaż nie ma ono aż tak dużego znaczenia, jakie będzie mieć faktyczny przegląd dyrektywy.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
However, removing these mechanisms and introducing less efficient and expensive assessment procedures may restrict the sales of biocidal products.
Natomiast wyeliminowanie tych mechanizmów oraz wprowadzenie mało wydajnych i kosztownych procedur oceny może ograniczyć zakres obrotu produktami biobójczymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
These means of transport must become less polluting and more energy efficient.
Oznacza to, że środki transportu muszą emitować mniej zanieczyszczeń i być wydajniejsze energetycznie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
being effective without wasting time or effort or expense: high-octane, effective, efficacious, businesslike, cost-efficient, effectual, economic, streamlined, economical, competent, cost-effective, expeditious
productive relative to the cost: efficient, cost-effective
able to accomplish a purpose; functioning effectively: competent, effective© dictionarist.com