estimation em Polonês

pronúncia
n. ocena, obliczenie, obrachowanie, ocenianie, kwalifikacja, oszacowanie, mniemanie, sąd, szacunek, cenienie

Frases De Exemplo

However, in my estimation, some other proposed changes would result in citizens having access to fewer, not more, documents.
W mojej ocenie jednak niektóre z proponowanych zmian spowodowałyby mniejszy, a nie większy dostęp obywateli do niektórych dokumentów.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
What he was trying to say was that there is a large degree of uncertainty in stock estimations.
Próbował przez to powiedzieć, że szacunki wielkości stad są w dużym stopniu niepewne.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
A more accurate estimation of the costs of examining the applications submitted would be facilitated if we had such an estimate, which would enable us to conduct an appropriate debate in the Council.
Bardziej szczegółowe oszacowanie kosztów sprawdzania składanych wniosków byłoby ułatwione, gdybyśmy dysponowali takimi wyliczeniami. To pozwoliłoby nam na przeprowadzenie odpowiedniej debaty w Radzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
However, I call on the Agency to improve, by the end of the year, the accuracy of the information provided by the operational departments on the estimation of accrued operational expenditure.
Wzywam jednak Agencję do poprawy, do końca roku, dokładności informacji przedkładanych przez departamenty operacyjne dotyczących oszacowania rozliczeń międzyokresowych biernych środków operacyjnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
However, the Court of Auditors found deficiencies in procurement procedures, particularly with regard to the under-estimation of the budgets of a framework contract.
Trybunał Obrachunkowy zidentyfikował jednak niedociągnięcia związane z procedurami udzielania zamówień, zwłaszcza w odniesieniu do zbyt niskiego oszacowania budżetu umowy ramowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Some Member States have set out positions that mean that the question of migration flows should be held in high estimation.
Niektóre państwa członkowskie zajęły takie stanowisko, z którego wynika, że kwestię przepływów migracyjnych należy traktować bardzo poważnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In our estimation, substantial improvements are needed.
Naszym zdaniem niezbędne są poważne usprawnienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I would welcome a monetary estimation of their contribution to people's well-being.
Z zadowoleniem przyjąłbym pieniężną wycenę ich wkładu w dobrobyt ludzki.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I must state my satisfaction at the sensible estimations of expenditure on the new Statute for Members, especially as there is potential to fine-tune the amount at a later stage.
Należy wyrazić zadowolenie w związku z dokonaniem rozsądnych szacunków wydatków dotyczących nowego statutu posła, zwłaszcza, że istnieje możliwość dostosowania ich wysokości na późniejszym etapie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Firstly, a response of EUR 1 billion, and no one seems to have cast any serious doubt on our estimation of the requirements.
Po pierwsze, reakcję w postaci 1 miliarda euro - i nie zdaje się, aby ktokolwiek formułował jakieś poważne wątpliwości co do oszacowania przez nas potrzeb.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
a judgment of the qualities of something or somebody: capitalization, judgment, judgement, capitalisation, appraisal, estimate, assessment
an approximate calculation of quantity or degree or worth: guessing, shot, calculation, idea, approximation, overreckoning, computation, guesstimate, scalage, guess, credit rating, overestimate, figuring, underestimate, underrating, overrating, guestimate, estimate, reckoning, overestimation, underreckoning, dead reckoning, credit, underestimation, guesswork
the respect with which a person is held: regard, reputation, esteem, report, respect, estimate
a document appraising the value of something (as for insurance or taxation): overestimate, commercial document, overvaluation, overappraisal, estimate, commercial instrument, appraisal, overestimation


© dictionarist.com