fundamental em Polonês

pronúncia
n. nakaz, podstawa
a. zasadniczy, istotny, kardynalny, pryncypialny, podstawowy, pierwszorzędny, fundamentalny, kapitalny, elementarny

Frases De Exemplo

The fundamental principles of classical mechanics were laid down by Galileo and Newton in the 16th and 17th centuries.
Podstawowe zasady mechaniki klasycznej zostały ustalone przez Galileusza i Newtona w XVI i XVII wieku.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
When we hear of a divorce we assume that it was caused by the inability of those two people to agree upon fundamentals.
Gdy słyszymy o rozwodzie, przyjmujemy, że był on spowodowany niemożnością uzgodnienia podstaw związku przez tych dwoje ludzi.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Take the example of water as a fundamental human right.
Weźmy za przykład kwestię wody jako fundamentalnego prawa człowieka.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Many, too many, people in the world are still denied their fundamental right to water.
Wielu, zbyt wielu ludzi w skali globu jest pozbawionych fundamentalnego prawa, jakim jest dostęp do wody.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Meetings of Heads of State or Government and ministerial meetings are obviously essential, but they succeed only if real advances are made in the domain of the two fundamental pillars.
Spotkania głów państw lub rządów oraz obrady ministerialne mają oczywiście zasadnicze znaczenie, ale przyniosą skutki jedynie, jeśli uda się osiągnąć realny postęp w ramach dwóch podstawowych filarów.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Belarus should obviously be invited, but on a very conditional principle, where we should fix the minimum thresholds on fundamental values.
Oczywiście należy zaprosić Białoruś, choć na bardzo warunkowej zasadzie, po ustaleniu minimalnych progów dla podstawowych wartości.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
For 50 years, Tibetan refugees have been calling for their fundamental rights to be respected.
na piśmie. - Od 50 lat Tybetańczycy, którzy musieli uciekać z Tybetu, domagają się szacunku dla swych podstawowych praw.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Amendment 9 introduces an unacceptable position on - albeit temporary - derogations from the principles on which the European Union is founded, including the four fundamental freedoms.
Poprawka 9 zawiera niemożliwe do przyjęcia stanowisko dotyczące odstępstw (choćby i czasowych) od fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, w tym czterech podstawowych wolności.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Rather than being on its way to meeting the Copenhagen criteria, Turkey is moving ever further away from our fundamental values.
Zamiast zbliżać się do spełnienia kryteriów kopenhaskich, Turcja coraz bardziej oddala się od naszych podstawowych wartości.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I firmly believe that water is one of humanity's common resources and that it should be regarded as a fundamental and universal right.
Jestem przekonany, że woda jest wspólnym zasobem całej ludzkości i należy ją traktować jako podstawowe i powszechne prawo.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
serving as an essential component: central, primal, important, cardinal, key, of import
being or involving basic facts or principles: underlying, rudimentary, basic
far-reaching and thoroughgoing in effect especially on the nature of something: important, significant, profound
any factor that could be considered important to the understanding of a particular business: factor
the lowest tone of a harmonic series: first harmonic, harmonic, fundamental frequency© dictionarist.com