indispensable em Polonês

pronúncia
a. niezbędny, nieodzowny, niezastąpiony, konieczny

Frases De Exemplo

After I had thought about this elementary question fundamentally, I came to the conclusion that the difference, which is often described as "considerable" or "substantial" by distinguished people, between the indispensable words "important" and "essential" isn't significant, but rather is irrelevant.
Po głębokim zastanowieniu się nad tym kluczowym zagadnieniem doszedłem do wniosku, że różnica, o której zwykle mówi się „ważka” lub „niebagatelna”, pomiędzy tak podstawowymi wyrazami jak „ważny” oraz „zasadniczy”, nie jest znacząca, lecz wręcz pomijalna.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Language is an indispensable instrument of human society.
Język jest niezbędnym narzędziem w ludzkim społeczeństwie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Water is indispensable to plants.
Woda jest roślinom niezbędna.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Water is indispensable to life.
Woda jest niezbędna do życia.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is indispensable that the media help develop communication between institutions and citizens, as well as communication among citizens.
Niezbędne jest, żeby środki masowego przekazu pomogły rozwijać komunikację pomiędzy instytucjami a obywatelami, jak i pomiędzy samymi obywatelami.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
To this end, it is indispensable that consumer expectations be met and that more environmentally friendly, safer and smarter vehicles be designed.
W tym celu, niezbędne jest, aby spełnić oczekiwania konsumentów i aby projektować samochody bardziej przyjazne dla środowiska, bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In order for the earth to be able to feed 9 billion people in 2050, the opportunities presented by technological advances, and primarily the use of biotechnologies, are indispensable.
Możliwości stwarzane przez postęp technologiczny, a przede wszystkim zastosowanie biotechnologii, są niezbędne w obliczu konieczności wyżywienia w 2050 roku 9 miliardów ludzi na Ziemi.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I believe that, in the crisis, this type of stability, by which I mean solidarity with the Czech Presidency, is indispensable.
Uważam, że podczas kryzysu bezwzględnie potrzebny jest taki rodzaj stabilizacji, przez który rozumiem solidarność z czeską prezydencją.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In this context of dematerialisation, a region's wealth in terms of its quality of life is thus extremely important, I would even say absolutely indispensable.
W kontekście dematerializacji dobrostan regionów pod względem jakości życia ma zatem ogromne znaczenie. Powiedziałbym nawet, że jest bezwzględnie konieczny.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
After all, Russia is our biggest neighbour, one of our key partners and an indispensable player on the international scene.
Rosja jest przecież naszym największym sąsiadem, jednym z kluczowych partnerów i niezastąpionym podmiotem na arenie międzynarodowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
not to be dispensed with; essential: necessary, dispensableness, vital, critical, dispensability
absolutely necessary; vitally necessary: necessary, essential
unavoidable: obligatory


© dictionarist.com