regular em Polonês

pronúncia
n. stały klient
a. regularny, regulaminowy, porządny, prawidłowy, prawdziwy, miarowy, równomierny, rytmiczny, systematyczny, formalny, normalny, przepisowy, zwyczajny, zwyczajowy, foremny, poprawny, uczciwy, stały

Frases De Exemplo

Research shows that one in three young people are bullied on a regular basis, but experts believe the numbers could be much higher.
Badania pokazują, że jeden na trzech młodych ludzi jest nękany regularnie, ale eksperci uważają, że liczby mogą być znacznie wyższe.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Fill it with regular, please.
Proszę o normalną benzynę.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Five gallons of regular, please.
Pięć galonów normalnej, poproszę.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Bill is a regular fool.
Bill to zwykły głupek.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Regular exercise is beneficial to good health.
Regularne ćwiczenie jest korzystne dla zrowia.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The strategic partnership should be accompanied by regular yearly summits.
Partnerstwu strategicznemu powinny towarzyszyć regularne coroczne spotkania na szczycie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Human rights are violated on a regular basis.
Powszechnie łamane są prawa człowieka.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
But the human rights situation remains very difficult and we use the opportunity of our regular, senior official meeting to raise these issues.
Sytuacja dotycząca praw człowieka jest nadal skomplikowana i wykorzystujemy nasze stałe posiedzenie urzędników wyższego szczebla, jako okazję do poruszenia tych tematów.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Regular dialogue between the Commission and representatives of civil society began over thirty years ago.
Stały dialog pomiędzy Komisją Europejską a przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego uruchomiony został ponad trzydzieści lat temu.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The alternative resolution contained text concerning a requirement for regular check-ups by doctors for women who have been granted asylum because of the threat of female genital mutilation.
Rezolucja alternatywna zawierała wymóg regularnych badań lekarskich w przypadku kobiet, którym udzielono azylu ze względu na grożące im okaleczenie żeńskich narządów płciowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
in accordance with fixed order or procedure or principle: rhythmic, first-string, prescribed, official, weak, rhythmical, standard, symmetric, regularity, well-ordered, systematic, lawful, timed, symmetrical, uniform, rule-governed, stock
often used as intensifiers: veritable, typical
conforming to a standard or pattern: standard
regularly scheduled for fixed times: scheduled
in accord with regular practice or procedure: usual
occurring at fixed intervals: even, steady
relating to a person who does something regularly: steady, frequent
a regular patron: fixture, patron, habitue, frequenter
a garment size for persons of average height and weight: size
not deviating from what is normal: normaldictionary extension
© dictionarist.com