subsistence em Polonês

pronúncia
n. istnienie, utrzymanie przy życiu, wyżywienie się

Frases De Exemplo

EU food aid is very important in a period of crisis, as the number of unemployed increases and the subsistence level falls.
Pomoc żywnościowa UE jest w czasie kryzysu bardzo ważna, ponieważ rośnie liczba bezrobotnych, a poziom minimum socjalnego spada.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is these political levels of responsibility which should ensure, via their social policy, that all citizens get their right to a minimum level of subsistence.
Na tych politycznych szczeblach odpowiedzialności, za pośrednictwem polityki społecznej, należy zapewnić wszystkim obywatelom prawo do minimalnego poziomu życia.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
What are we to make of the gloomy prediction that, by the end of this year, more than 20 million Russians could fall below the subsistence level of RUB 4 600 (approximately USD 185)?
A co sądzimy o ponurej prognozie, że do końca tego roku dochody ponad 20 milionów Rosjan spadną poniżej minimum potrzebnego do przeżycia, wynoszącego 4600 rubli (około 185 dolarów)?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In particular this includes an exemption from the ban to allow seal products which are obtained by Inuit communities using traditional hunting methods as a means to ensure their subsistence.
W szczególności chodzi o wyłączenie z zakazu produktów z fok uzyskanych w drodze tradycyjnych polowań prowadzonych przez społeczności Eskimosów i przyczyniających się do ich utrzymania.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Or will I be punished through the withdrawal of my daily subsistence allowance if I dare to call out 'referendum'?
Czy ewentualnie zostanę ukarany pozbawieniem dziennej diety, jeżeli ośmielę się wezwać do "referendum”?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
An equally sinister result of deforestation is that many indigenous peoples in developing countries are driven from their territories and are no longer able to meet their subsistence needs.
Równie ponurym skutkiem wylesiania jest to, że wiele społeczności tubylczych w krajach rozwijających się jest przeganianych ze swoich terytoriów i nie jest już w stanie realizować swoich podstawowych potrzeb.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It seems to me that subsistence agriculture is undoubtedly the most obvious answer.
Wydaje mi się, że produkcja rolna na własne potrzeby jest najbardziej oczywistym rozwiązaniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
More than 90% of pensioners are surviving on income which is below subsistence level.
Ponad 90 % emerytów żyje z dochodu na poziomie niższym niż koszty utrzymania.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Eighty per cent of women also earn less than the minimum wage, meaning that, in the end, they draw pensions that border on the minimum subsistence income.
Również osiemdziesiąt procent kobiet zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że w efekcie otrzymują one pensje, które graniczą z dochodami na poziomie minimum socjalnego.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The priorities of the reform of the common fisheries policy must remain the restoration of stocks, sustainable management and securing the subsistence level of fishermen.
Priorytetem reformy wspólnej polityki rybołówstwa muszą pozostać kwestie odbudowy zasobów, zrównoważonego zarządzania i zapewnienia rybakom minimum socjalnego.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
minimal (or marginal) resources for subsisting: living, support, livelihood, sustenance, bread and butter, keep
a means of surviving: survival, endurance
the state of existing in reality; having substance: being, existence, beingness


dictionary extension
© dictionarist.com