subtle em Polonês

pronúncia
a. subtelny, delikatny, misterny, wyrafinowany, lotny, koronkowy, drobiazgowy, dowcipny

Frases De Exemplo

There was a subtle difference between their views.
Pomiędzy ich poglądami zarysowywała się subtelna różnica.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
There's a subtle difference in meaning between the two words.
Jest pewna subtelna różnica w znaczeniu tych dwóch słów.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is a subtle change but one which I consider to be important and which binds all MEPs to upholding the rights of all citizens.
Jest to subtelna zmiana, ale taka, którą uważam za istotną i która zobowiązuje wszystkich posłów do poszanowania praw wszystkich obywateli.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Is that a subtle attempt to distance yourself from this body?
Czy to subtelna próba zdystansowania się od tego organu?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
There seems to have been a very subtle shift - an undertow - in our thinking, towards security: security of energy supply and security to use resources.
Zdaje się, że nastąpił dyskretny zwrot - nawrót - w naszym myśleniu ku bezpieczeństwu: bezpieczeństwu dostaw energii i wykorzystania zasobów.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
That is why I think politicians who tackle these problems in a responsible and politically subtle manner are 'cool' politicians, as are those of us who will vote for Mr Gahler's report today.
Dlatego uważam, że politycy, którzy zajmują sie tymi problemami w odpowiedzialny i wywożony politycznie sposób to politycy "cool”, podobnie jak ci, którzy zagłosują dziś za przyjęciem sprawozdania pana posła Gahlera.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We must therefore tackle this problem with the Russians in an extremely subtle but firm manner.
Dlatego też musimy stawić czoło temu problemowi z Rosjanami w niezwykle delikatny, ale zdecydowany sposób.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Although this may be a more subtle, indirect form of discrimination, it is particularly heinous in a country such as Italy.
Chociaż może to być bardziej subtelna, pośrednia forma dyskryminacji, jest ona szczególnie odstręczająca w takim kraju jak Włochy.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
difficult to detect or grasp by the mind or analyze: elusive, impalpable
able to make fine distinctions: perceptive
working or spreading in a hidden and usually injurious way: harmful, insidious, perniciousdictionary extension
© dictionarist.com