unit em Polonês

pronúncia
n. jednostka, element, część, organizm, jedność, sekcja, agregat, zespół, dywizjon, formacja, kolumna, zastęp

Frases De Exemplo

The box contains 20 units.
Opakowanie zawiera 20 sztuk.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Perhaps the time has come for us to consider the possibility of setting up a conflict resolution unit within the European Union.
Być może przyszedł czas, abyśmy rozważyli możliwość powołania komórki ds. rozwiązania konfliktu w Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
There are also deep concerns in the Caribbean about the implementation units, which have still not been set up.
Na Karaibach słyszy się także poważne obawy dotyczące jednostek wdrożeniowych, których do tej pory nie utworzono.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In order to be more effective in the future, we need to concentrate on territorial units that are appropriate to the challenges in question.
Aby być bardziej efektywnymi w przyszłości, musimy skoncentrować się na jednostkach terytorialnych, które są odpowiednie z punktu widzenia istniejących wyzwań.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Unit, a large trade union in your country has, I think, found a very simple and accurate phrase to say where the shoe pinches.
Unit, duży związek zawodowy w pana kraju, znalazł, jak sądzę, bardzo proste i precyzyjne wyrażenie, by powiedzieć, gdzie leży pies pogrzebany.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Where is our opinion on the reunions and actions of former members of SS units in EU countries?
Gdzie nasza opinia na temat zjazdów i działalności byłych członków formacji SS w państwach UE?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is therefore an urgent matter for us, because Russia also wants to place its flags there and install military units, just as Canada does.
Jest to zatem sprawa dla nas pilna, ponieważ Rosja zamierza również wetknąć tam swoje flagi i rozmieścić jednostki wojskowe, jak czyni to Kanada.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The Brussels institutions are not rooted in any nation, in any demos, in any cultural unit.
Instytucje brukselskie nie są zakorzenione w żadnym narodzie, w żadnym ludzie, w żadnej jednostce kulturowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In the country in question, people are punished for not speaking the official language properly in hospitals, at police stations, in homes for the elderly and maternity units.
W przedmiotowym kraju ludzi karze się za to, że nie mówią poprawnie w języku urzędowym w szpitalach, na komisariatach, w domach starców i na oddziałach położniczych.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
For the time being, we have this small unit based in Corsica.
Obecnie mamy do dyspozycji tę małą jednostkę stacjonującą na Korsyce.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
any division of quantity accepted as a standard of measurement or exchange: unit of measurement, sound unit, definite quantity, weight, point, measuring unit, volume unit, metric, diopter, displacement unit, capacity unit, metric unit, force unit, dioptre, MIPS, pressure unit, trillion floating point operations per second, denier, electromagnetic unit, linear unit, cubage unit, carat, square measure, cubic measure, million instructions per second, explosive unit, million floating point operations per second, absorption unit, linear measure, area unit, work unit, printing unit, unit of viscosity, temperature unit, langley, MFLOP, bit, Brinell number, electrostatic unit, miles per gallon, telephone unit, capacity measure, acceleration unit, pain unit, monetary unit, mass unit, energy unit, heat unit, angular unit, emu, teraflop, cubic content unit, karat, weight unit, kt, measuring block, megaflop, cubature unit, computer memory unit
an individual or group or structure or other entity regarded as a structural or functional constituent of a whole: component part, component, portion, part, constituent© dictionarist.com