character em Romeno

pronúncia
n. caracter, fire, natură, forţă morală, aspect, fel, tip, trăsături, trăsături caracteristice, personaj, erou, individ, caracterizare, inimă, voinţă, persoană excentrică, recomandare, recomandaţie, reputaţie, calitate, rol, funcţie, literă, notă distinctivă
a. caracterologic

Frases De Exemplo

I always liked mysterious characters more.
Întotdeauna mi-au plăcut mai mult personajele misterioase.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The mandatory character of schooling is rarely analyzed in the multitude of works dedicated to the study of the various ways to develop within children the desire to learn.
Caracterul obligatoriu al școlarizării este rareori analizat în multitudinea de lucrări dedicate studiului diferitelor metode de a dezvolta în copii dorința de a învăța.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We must emphatically underline that it is not purely economic in character.
Trebuie să accentuăm foarte mult faptul că aceasta nu are numai un caracter pur economic.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Our economies are integrated with each other, and the crisis is a global one, and this is why the recovery measures proposed must also constitute a response which is global in character and extent.
Economiile noastre se întrepătrund, iar criza este la nivel global, acesta fiind motivul pentru care măsurile de redresare propuse trebuie, de asemenea, să reprezinte un răspuns care să aibă caracter şi acoperire globală.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is mainly because of its unfair character and the fact it acts like a concealed tax.
Şi asta din cauza caracterului său incorect şi a faptului că acţionează ca o taxă ascunsă.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The resolutions by the political forces of capital conceal the causes and character of the capitalist crisis.
Rezoluţiile forţelor politice de capital ascund cauzele şi caracterul capitalist al crizei.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Naming infrastructural installations after characters from the periods of Greek history which predated the arrival of the Slavs in those regions is not conducive to good neighbourly relations.
Denumirea unor unităţi de infrastructură după personaje din perioadele istoriei greceşti precedente sosirii slavilor în aceste regiuni nu duce la bune relaţii între vecini.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Lewis Carroll, the author, had one of his characters, Humpty Dumpty, say in a scornful tone: 'When I use a word, it means just what I choose it to mean, neither more nor less'.
Unul dintre personajele lui Lewis Carroll, şi anume Humpty Dumpty, spunea pe un ton dispreţuitor: "Când eu folosesc un cuvânt, cuvântul acela înseamnă ceea ce vreau eu să însemne, nici mai mult nici mai puţin”.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
What this issue needs is a sensible policy that is evolutionary in character, and I believe that a report in this direction should be accepted.
Această problemă are nevoie de o politică raţională, cu caracter evolutiv, iar eu cred că ar trebui să se accepte un raport în această direcţie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The threats have a global character, and so reasonable coordination by the Community in the form of consultative frameworks is acceptable, as long as it is not compulsory.
Ameninţările au un caracter global, de aceea, o coordonare rezonabilă din partea Comunităţii sub forma unor cadre consultative este acceptabilă, cu condiţia ca aceasta să nu fie obligatorie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
© dictionarist.com