fraudulent em Romeno

pronúncia
a. necinstit

Frases De Exemplo

As an army of global-warming zealots marches to Copenhagen, the truth is that their Orwellian consensus is based not on scientific agreement, but on bullying, censorship and fraudulent statistics.
La fel cum o armată de zeloţi ai încălzirii globale mărşăluieşte spre Copenhaga, adevărul este că acordul lor orwellian nu se bazează pe argumente ştiinţifice, ci pe forţări, cenzură şi statistici frauduloase.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The threat to the society has been reflected in the turmoil that followed what many in Iran saw as a fraudulent election last year.
Ameninţarea la adresa societăţii s-a reflectat în tulburările care au urmat alegerilor de anul trecut, pe care multe voci din Iran le consideră fraudate.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
And now - you will not know about this yet because it has been kept out of the public domain - the New Zealand National Climate Database: I have the figures here - all fraudulent.
Şi acum - nu ştiţi încă despre aceste lucruri deoarece nu au fost publicate - Baza naţională de date climatice din Noua Zeelandă: Am cifrele aici - toate sunt false.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In the resolution, it is taken for granted that the elections that brought victory to President Ahmadinejad were fraudulent.
În rezoluţie, se presupune că alegerile care au adus victoria preşedintelui Ahmadinejad au fost fraudate.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Banks have not picked up fraudulent cheque practices.
Băncile nu sunt obişnuite cu practicile frauduloase privind cecurile.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Consumers must not be duped by fraudulent labelling.
Consumatorii nu trebuie să cadă în capcana etichetărilor frauduloase.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
However, I want to express my deep concern about the fact that fraudulent activities increased in the new Member States, especially Romania and Bulgaria.
Cu toate acestea, doresc să exprim adânca mea îngrijorare cu privire la faptul că activităţile frauduloase s-au înmulţit în noile state membre, în special în România şi Bulgaria.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Incidentally, our proposal can also contribute to reducing the incidence of fraudulent or misleading origin marking.
De altfel, propunerea noastră poate contribui, de asemenea, la reducerea incidenței indicațiilor de origine frauduloase sau înșelătoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Furthermore the government continues to turn a blind eye to fraudulent confiscation of farmers' land, illegal logging and widespread plundering of the country's natural resources.
Ba mai mult, guvernul continuă să închidă ochii în ceea ce privește confiscările frauduloase ale terenurilor agricultorilor, exploatarea forestieră ilegală și jefuirea generalizată a resurselor naturale ale țării.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Therefore, the citizens of the European Union pay twice for the mistakes, errors or even fraudulent acts committed in the management of European funds.
Deci, de două ori, cetăţenii Uniunii Europene plătesc banii pentru greşelile, erorile sau chiar fraudele în gestionarea fondurilor europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
intended to deceive: dishonorable, fallacious, dishonest, deceitfuldictionary extension
© dictionarist.com