indispensable em Romeno

pronúncia
a. indispensabil, esenţial, bază: de bază, imperios

Frases De Exemplo

I would also like to thank the shadow rapporteurs for their work and their cooperation, which have been indispensable in obtaining this result.
Aş dori de asemenea să mulţumesc raportorilor alternativi pentru activitatea şi cooperarea acestora, indispensabile pentru obţinerea acestui rezultat.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
A follow-up assessment here is indispensable.
O evaluare de monitorizare este indispensabilă aici.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is indispensable for the EU to improve the efficiency and consistency of its actions on the global scene.
Pentru UE este indispensabilă îmbunătăţirea eficienţei şi a coerenţei acţiunilor sale pe scena globală.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We can therefore see that the social economy has become an indispensable part of ensuring stable and sustainable economic growth, by virtue of the crucial role it plays in solving new social problems.
Prin urmare, putem spune că economia socială a devenit o parte indispensabilă a asigurării creşterii economice stabile şi durabile, pe baza rolului esenţial pe care îl joacă în rezolvarea noilor probleme sociale.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Strengthening the European Union's military credibility is, however, indispensable.
Întărirea credibilităţii militare a Uniunii Europene este, totuşi, indispensabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In order to do what is necessary, it is indispensable for the various institutions of the European Union to work on the elaboration and planned implementation of a comprehensive Roma policy.
Pentru a face ceea ce este necesar, este indispensabil ca diferitele instituţii ale Uniunii Europene să lucreze la elaborarea şi punerea în aplicare planificată a unei politici cuprinzătoare privind etnia romă.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The economic crisis has taught us that strict auditing and oversight are indispensible.
Criza economică ne-a învăţat că un audit strict şi supravegherea sunt indispensabile.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is indispensable that the media help develop communication between institutions and citizens, as well as communication among citizens.
Este indispensabil ca mijloacele de comunicare în masă să contribuie la dezvoltarea comunicării dintre instituţii şi cetăţeni, precum şi a comunicării între cetăţeni.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Involving these new segments in the labour market will be indispensable for sustainable development and for attaining the 70% legal employment rate.
Implicarea acestor segmente noi pe piaţa muncii va fi indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă şi pentru atingerea ratei legale de ocupare a forţei de muncă de 70%.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
To this end, it is indispensable that consumer expectations be met and that more environmentally friendly, safer and smarter vehicles be designed.
În acest scop, este indispensabil să fie satisfăcute aşteptările consumatorului şi să se proiecteze autovehicule mai ecologice, mai sigure şi mai inteligente.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
not to be dispensed with; essential: necessary, dispensableness, vital, critical, dispensability
absolutely necessary; vitally necessary: necessary, essential
unavoidable: obligatory


© dictionarist.com