profitable em Romeno

pronúncia
a. profitabil, rentabil, avantajos, util, folositor

Frases De Exemplo

After all, these are investments that are not immediately profitable, but are made so that there is a reserve.
În definitiv, acestea sunt niște investiții care nu vor genera profit imediat, ci sunt făcute astfel încât să existe o rezervă.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Belarus could be an excellent bridge between Europe and Russia and I think that, rather than threatening sanctions, a genuine, profitable relationship should be initiated with this country.
Belarus ar putea fi o punte excelentă între Europa şi Rusia şi cred că, mai degrabă decât sancţiunile ameninţătoare, ar trebui iniţiate relaţii veritabile, profitabile cu această ţară.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In Finland, as in the other Member States, people must have the right to engage in profitable agriculture both now and in the future.
În Finlanda, ca şi în alte state membre, oamenii trebuie să aibă dreptul de a desfăşura activităţi agricole profitabile atât acum, cât şi pe viitor.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The report contains measures which will help open up new markets and make our farmers' agricultural production profitable.
Raportul cuprinde măsuri care vor contribui la deschiderea pieţelor şi la creşterea rentabilităţii produselor agricole europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I am convinced that by setting up a network of scientific research partnerships among Member States, we will be able to achieve a competitive and profitable economy based on knowledge and innovation.
Sunt convins că, prin crearea unei reţele de parteneriate de cercetare ştiinţifică între statele membre, vom fi capabili să realizăm o economie competitivă şi productivă bazată pe cunoaştere şi inovaţie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This means keeping under public control the role of investment in collection and supply infrastructures, while giving the private sector the profitable role, namely the charging of consumers.
Acest lucru înseamnă supunerea controlului public a rolului de investitor în infrastructurile de colectare şi de furnizare, în timp ce se acordă sectorului privat rolul profitabil, adică rolul de a pune la plată consumatorii.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This was a necessary step to ensure that otherwise profitable companies did not fall victim to the acute effects of the crisis.
Acesta a fost un pas necesar pentru a asigura că firme de altfel profitabile nu vor deveni victime ale efectelor acute ale crizei.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is necessary in order to make European agriculture profitable.
Această măsură este necesară pentru ca agricultura europeană să devină profitabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The European Parliament and the Council have carried out profitable and constructive negotiations, at least with regard to aspects concerning chemical substances.
Parlamentul European şi Consiliul au purtat negocieri profitabile şi constructive, cel puţin privind aspectele referitoare la substanţele chimice.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The 'green economy' is being designed so that, on the pretext of combating climate change, new profitable sectors of activity can be opened up for capital.
Se aduce în discuţie problema economiei ecologice, astfel încât, sub pretextul combaterii schimbărilor climatice, să se poată deschide noi sectoare profitabile de activitate.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
yielding material gain or profit: paying, productive, useful, advantageous, paid, juicy, bankable, economic, lucrative, fat, moneymaking, remunerative, utile, gainful© dictionarist.com