regular em Romeno

pronúncia
n. militar de carieră {mil.}, trupe regulate
a. normal, obişnuit, ordinar, regulat, veritabil, reglementar, precis, exact, egal, activ {mil.}, adevărat, salariat

regular em Inglês

n. regular
adj. regular

Frases De Exemplo

The Council raises its concerns with Russia on a regular basis as part of the political dialogue, in particular in the twice-yearly human rights consultation introduced in March 2005.
Consiliul aduce în discuţie preocupările legate de Rusia în mod regulat, în cadrul dialogului politic, în special cu ocazia consultării bianuale privind drepturile omului introdusă în martie 2005.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
At the intersection of energy and politics, our main task is to secure a regular, sufficient, economic, sustainable and environmentally friendly energy supply.
La răscrucea dintre energie şi politică, sarcina noastră principală este asigurarea aprovizionării energetice în mod constant, suficient, economic, durabil şi ecologic.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
At European level, we need Member States to implement the provisions of Directive 2002/73/EC and the European Commission to monitor these actions and update the European Parliament on a regular basis.
Avem nevoie la nivel european ca statele membre să implementeze prevederile Directivei 2002/73/CE şi Comisia Europeană să vegheze asupra acţiunilor acestea şi să informeze periodic Parlamentul European.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Therefore, it is of paramount importance that everyone whose work involves regular contact with children be required to report any situation in which sexual abuse has occurred.
De aceea, este de maximă importanţă ca orice persoană a cărei slujbă implică un contact regulat cu copii să fie obligată să raporteze orice situaţie în care s-a produs un abuz sexual.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
For the first time, it provides for criminal sanctions to be imposed in the worst cases, including those where the regular workers are minors.
Pentru prima dată, se prevăd sancţiuni penale pentru cele mai grave cazuri, inclusiv acelea în care lucrătorii legali sunt minori.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The Commission will support and accompany this process by calling regular meetings of experts from the Member States during the transposition phase to discuss any issues that might arise.
Comisia va susţine şi va contribui la acest proces prin organizarea de reuniuni periodice ale experţilor din statele membre în timpul fazei de transpunere, pentru a discuta toate problemele care ar putea apărea.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I believe that penal sanctions are essential and I also believe that it is up to us to ensure that regular checks are carried out so that this directive is effective.
Eu cred că sancţiunile penale sunt esenţiale şi cred, de asemenea, că depinde de noi să ne asigurăm că sunt efectuate controale regulate pentru ca prezenta directivă să fie eficientă.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We know this is what we have to thank for providing us with problems ranging from an explosion in electricity prices to regular power cuts.
De la explozia preţurilor la electricitate până la tăierea regulată a energiei, am văzut la ce ne putem aştepta din partea ei.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Ultimately, regular criminal trials are the only way to resolve the status of Guantánamo prisoners who are non-EU nationals.
În cele din urmă, procesele penale obişnuite sunt singura cale de a soluţiona statutul prizonierilor de la Guantánamo care nu sunt resortisanţi ai UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We are in regular contact with Quartet colleagues.
Am stabilit contacte periodice cu colegii din Cvartet.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
in accordance with fixed order or procedure or principle: rhythmic, first-string, prescribed, official, weak, rhythmical, standard, symmetric, regularity, well-ordered, systematic, lawful, timed, symmetrical, uniform, rule-governed, stock
often used as intensifiers: veritable, typical
conforming to a standard or pattern: standard
regularly scheduled for fixed times: scheduled
in accord with regular practice or procedure: usual
occurring at fixed intervals: even, steady
relating to a person who does something regularly: steady, frequent
a regular patron: fixture, patron, habitue, frequenter
a garment size for persons of average height and weight: size
not deviating from what is normal: normaldictionary extension
© dictionarist.com